Vedtægter for Garnindkøbsforeningen af 1998

§ 1 foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er „Garnindkøbsforeningen af 1998“. Foreningens hjemsted er København.

§ 2 formål
Foreningens formål er at fremme medlemmernes interesser som professionelle garnbrugere. I samarbejde og dialog med
garnproducenter og andre skal foreningen indkøbe og eksklusivt til medlemmerne videresælge varer og tjenester for at give
medlemmerne indflydelse på, hvilke tekstile materialer og redskaber, som skal være tilgængelige for medlemmerne til både unika
og industriel produktudvikling.

§ 3 medlemskab, medlemsindskud og kontingent
Som medlem af foreningen kan optages fysiske og juridiske personer.
Medlemskab gives kun til personer, der kan forventes at støtte foreningens formål og bidrage til dens udvikling.
Medlemsindskuddets og årskontingentets størrelse kan ændres på en generalforsamling og træder i kraft umiddelbart efter
vedtagelsen. Medlemmer er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte medlemsindskud og årskontingent.
Medlemsindskuddet og årskontingentet er et engangsbeløb, der ikke tilbagebetales. Årskontingentet er forfalden til betaling senest
15. januar. Medlemmer i restance kan ikke gøre brug af foreningens varesalg og tjenester.

§ 4 ordinær generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Inden udgangen af april måned afholdes hvert år generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af
a.: dirigent
b.: referent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af
a.: valg af bestyrelsesmedlemmer sker for en 2-årig periode jf. § 4, stk. 3 og suppleanter for en 1-årig periode jf. § 4, stk. 3.
b.: valg af 2 interne revisorer (hvert år)
c.: valg af 1 intern revisorsuppleant (hvert år)
d.: valg af statsautoriseret eller registreret revisor (hvert år).
6. Vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af honorarer, medlemsindskud og årskontingent.
7. Eventuelt.
Stk. 3. Dato for generalforsamlingen annonceres senest 6 uger før afholdelsen og der indkaldes til generalforsamlingen pr mail
med 3 ugers varsel. Dagsorden, formandens beretning, indkomme forslag, forslag til budget, samt det reviderede regnskab
vedhæftes indkaldelsen. Medlemmerne er selv ansvarlige for at meddele bestyrelsen en gældende mailadresse.
På valg, jf. dagsordenens pkt. 5.a., er hvert fortløbende år på skift 2 og 3 medlemmer af bestyrelsen samt 2 suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges.
Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før
generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 5. Stemmeafgivning kan kun finde sted ved personligt fremmøde eller i henhold til skriftlig fuldmagt. Kun medlemmer der ikke
er i restance er stemmeberettigede. Skriftlig afstemning foretages, når blot ét medlem eller dirigenten ønsker det. En juridisk person
kan stemme ved dens repræsentant. Et fremmødt medlem eller dennes repræsentant kan herudover kun afgive stemme ifølge
fuldmagt fra højst ét medlem. Hvert medlem har ved afstemning én stemme. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal blandt de
fremmødte, repræsenterede og stemmeberettigede medlemmer bortset fra afstemninger vedr. § 9 og § 11 stk.2 og § 12. Står
stemmerne lige ved afstemning om et forslag, der kan afgøres ved simpelt flertal, er forslaget forkastet.

§ 5 ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller 1/5 af medlemmerne har forlangt det.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes senest 4 uger efter at det er forlangt.
Generalforsamlingen indkaldes pr mail med 3 ugers varsel. Dagsorden og indkomme forslag vedhæftes indkaldelsen.

§ 6 bestyrelsen
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer En garnindkøber vælges af bestyrelsen direkte, de 6 øvrige medlemmer
vælges direkte af generalforsamlingen. Kun medlemmer af foreningen kan vælges af generalforsamlingen.
Foreningens uddeler kan som ansat af foreningen ikke indgå som et led i bestyrelsen eller deltage i bestyrelsesbeslutninger. Ej
heller kan salg og beslutning om indkøb af garn varetages af samme person.
Stk. 2. De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer efter generalforsamlingen sig selv med formand,
næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, nedsætter arbejdsudvalg og fastsætter retningslinjer
herfor. Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i utide, supplerer bestyrelsen sig selv.
Supplering af bestyrelsen kan også ske med eksterne personer, hvis bestyrelsen skønner, at det fremmer dens arbejde i begge
tilfælde indtil valg kan ske på generalforsamling. Bestyrelsesmøder holdes, når det skønnes nødvendigt, som regel på formandens
initiativ. Bestyrelsen kan ansætte personale, lede og fordele arbejdet samt afskedige personale samt til at træffe aftaler vedrørende
foreningens drift, når dette skønnes nødvendigt.

§ 7 revisorer
Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor og de 2 på generalforsamlingen valgte, interne
revisorer.

§ 8 økonomi, hæftelse og tegning
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den formue, der til enhver tid tilhører foreningen. Der påhviler ikke
foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse ud over forfaldne kontingenter.
Stk. 3. Foreningen tegnes i alle forhold ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller
næstformanden. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 9 vedtægtsændringer
Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor forslaget forinden er meddelt skriftligt på den
udsendte dagsorden. Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændring kræves at mindst 4/5 af samtlige fremmødte, stemmer for
forslaget.

§10 udmeldelse og eksklusion
Stk. 1. Udmeldelse kan ske d. 1. december til udtræden pr. 31. december.
Stk. 2. Et medlem, der handler i strid med foreningens vedtægter, imod foreningens beslutninger og som i øvrigt modarbejder
foreningens interesser, kan umiddelbart ekskluderes af bestyrelsen, men har ret til efter skriftlig henvendelse til bestyrelsen at få sin
sag prøvet af den ordinære generalforsamling eller en for netop denne sag indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

§11 fordeling af overskud og håndtering af underskud
Stk 1. På generalforsamlingen fremlægger bestyrelsen under dagsordenens pkt. 4 sit forslag til fordeling og håndtering af et
opstået overskud eller underskud efter evt. henlæggelser. Der er ikke vedtaget særlige krav til forslagets indhold. Den endelige
fordeling af overskud og håndtering af underskud besluttes af generalforsamlingen.
Stk 2. Støtte fra fonde og sponsorer, herunder et fra Designfonden/Kulturministeriet bevilget tilskud til foreningen, disponeres som
betinget af pågældende støttegiver, herunder Designfonden.

§12 foreningens opløsning
Stk. 1. Generalforsamlingens beslutning om opløsning af foreningen kræver 4/5-majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer. 
Stk. 2. Er det fornødne antal medlemmer ikke tilstede, men mindst 4/5 af de fremmødte medlemmer har stemt for forslaget, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling jf. §5. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget om foreningens opløsning vedtages, når mindst 4/5 af de fremmødte medlemmer på den ekstraordinære generalforsamling stemmer om forslaget.
Stk. 3. På den opløsende generalforsamling træffes beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue. 

Vedtaget på generalforsamlingen mandag d. 23. august 2021